Użytkowanie wieczyste na własność za niewielkie pieniądze

Jak przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność? Ile to kosztuje? Jak wiele można dzięki temu zyskać? Radzi Barbara Kornobis, wspólnik w Biurze Prawnym „B. Kornobis i s-ka” s. c. w Katowicach, które od dziesięciu lat współpracuje ze Spółką Millenium Inwestycje

Mieszkańcy starszej części osiedla Bażantowo mieszkają w budynkach posadowionych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w użytkowaniu wieczystym właścicieli lokali lub domów jednorodzinnych. Wszyscy użytkownicy i współużytkownicy wieczyści w Bażantowie posiadają prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r.

Dlaczego warto?

Użytkownicy wieczyści płacą tzw. opłatę roczną, która zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wynosi 1% wartości nieruchomości. Dlatego użytkownicy wieczyści, aby zwiększyć wartość posiadanego prawa do nieruchomości i zaprzestać wnoszenia opłat rocznych, powinni być zainteresowani przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność.

Zasady przekształcania prawa użytkowania w prawo własności reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012.83). Postępowanie w sprawie przekształcenia jest postępowaniem administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta Katowice. Ustawa wskazuje graniczną datę do skutecznego złożenia wniosku o przekształcenie – użytkownik wieczysty musiał posiadać to prawo w dniu 13 października 2005 r.

Jak dokonać przekształcenia?

Ustawa i praktyka w Urzędzie Miasta Katowice przewidują określony tryb dokonania przekształcenia:

• właściciele domów jednorodzinnych składają wniosek bezpośrednio do Urzędu Miasta Katowice;

• właściciele lokali powinni działać grupowo poprzez zarządcę – do podjęcia postępowania w sprawie przekształcenia konieczne jest złożenie wniosków przez właścicieli lokali posiadających łącznie przynajmniej połowę udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wspólnej;

•każdy użytkownik wieczysty dołącza do wniosku wypis księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej lub dla lokalu (wystarczy wydruk elektroniczny) oraz kopię dokumentu, na podstawie którego stał się użytkownikiem wieczystym (zazwyczaj to akt notarialny umowy sprzedaży);

• każdy wniosek podlega opłacie skarbowej 10 zł (w przypadku wspólnot mieszkaniowych – bez względu na liczbę lokali, należna jest jedna opłata 10 zł);

• za dokonanie przekształcenia Urząd Miasta Katowice nalicza opłatę, która jest ustalana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Każda nieruchomość musi mieć odrębną wycenę (w przypadku wspólnot mieszkaniowych – bez względu na liczbę lokali, sporządzana jest jedna wycena). Wycena nie jest sporządzana dla nieruchomości, w odniesieniu do których dokonana została, w okresie ostatnich dwóch lat, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W takim przypadku rzeczoznawca jedynie wylicza wysokość opłaty, przyjmując wartości prawa z ostatniej aktualizacji opłaty rocznej. Od opłaty mogą być naliczone bonifikaty. Na podstawie aktualnie obowiązującego zarządzenia Wojewody Śląskiego przyznawana jest bonifikata w wysokości 90% opłaty. Zarządzenie Wojewody o 90% bonifikacie w opłacie za przekształcenie obowiązuje do lipca 2017 r. Według informacji z Urzędu Miasta, Urząd dysponuje bardzo ograniczonymi środkami na sporządzanie wycen, co może stanowić problem z dochowaniem terminów procedury przekształcenia.