Spółka osobowa lepsza niż z o.o.?

Podatkowo tak Wśród przedsiębiorców dominuje przekonanie, że optymalną formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to przede wszystkim z przepisów ograniczających odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Tymczasem, poza tym udogodnieniem, istnieje wiele wad takiego rozwiązania, w szczególności związanych z wyższymi kosztami prowadzenia działalności w tej formie prawnej. Z podatkowego punktu widzenia korzystniejszym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności w formie spółki osobowej. W spółkach tego typu podatek dochodowy nie podlega bowiem tzw. podwójnemu opodatkowaniu.

ZDJĘCIE: Archiwum

W spółkach kapitałowych, czyli m.in. w spółce z o. o., dochód spółki podlega opodatkowaniu podatkiem CIT (podatek dochodowy od osób prawnych). Następnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wypłacany wspólnikom w postaci dywidendy zysk w spółce.

Z kolei spółki osobowe (poza komandytowo-akcyjnymi) nie są podatnikami podatku CIT. Zysk osiągany w ramach prowadzonej spółki osobowej podlega wyłącznie opodatkowaniu podatkiem PIT (podatkiem dochodowym od osób fizycznych) u każdego ze wspólników spółki. Zysk ten przypisywany jest wspólnikom w stosunku do ich udziałów w zyskach spółki.

Każdy wspólnik zobligowany jest samodzielnie uiszczać do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy, a na koniec roku rozliczyć cały dochód w rocznym zeznaniu podatkowym. Dotyczy to zarówno wspólników będących osobami fizycznymi, jak i będących osobami prawnymi.

Warto podkreślić, że obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczenia przypisanego udziału w zysku spółki jest niezależny od faktu rzeczywistej jego wypłaty wspólnikom. Wspólnicy mogą bowiem zadecydować, że cały zysk (bądź jego część), wypracowany przez spółkę w danym roku nie będzie podlegać wypłacie wspólnikom, tylko pozostanie w spółce na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. kapitał zapasowy). Nawet w takim przypadku, wspólnicy nie będą jednak zwolnieni z obowiązku podatkowego rozliczenia przypisanego im zysku z działalności spółki.