Puk, puk! Tu policja skarbowa

Zadaniem Służby Celno-Skarbowej jest rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń skarbowych. O tym, jakie uprawnienia przysługują funkcjonariuszom i jak może przebiegać kontrola skarbowa – pisze Rafał Kolano, radca prawny.

W marcu weszły w życie nowe przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W istotny sposób reformuje ona administrację podatkową, skarbową i celną. Zmienia jej organizację, tryby, a także umundurowaną formację, jaką jest Służba Celno-Skarbowa.Policja skarbowa, jak nazwano ją w mediach, zajmuje się teraz nie tylko kontrolą celno-skarbową. Jej zadaniem jest rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie, zwalczanie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Zaliczyć należy do nich zwłaszcza działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwo czy fałszerstwo, jeżeli powodują one znaczny uszczerbek w finansach publicznych. Ich wykrycie uprawnia Służbę Celno-Skarbową do ścigania bez przekazywania sprawy prokuraturze. W ramach kontroli celno-skarbowej, funkcjonariuszom mają przysługiwać szerokie uprawnienia – mogą oni dokonywać czynności przesłuchania kontrolowanego, przeszukiwać osoby i lokale, zatrzymywać zarówno osoby, jak i mienie. Funkcjonariusze w ściśle określonych przypadkach będą mieli prawo użycia środków przymusu bezpośredniego.

Warto też zaznaczyć, że kontrola skarbowa może rozpocząć się już w momencie przekazania podmiotowi, którego dotyczy – stosownego upoważnienia. Przed wejściem w życie nowej ustawy był to tryb szczególny, stosowany wyłącznie, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że podmiot gospodarczy dopuszcza się przestępstw skarbowych lub gdy Inspektor Urzędu Kontroli Skarbowej był świadkiem przestępstwa bądź wykroczenia. Wtedy mógł wszcząć kontrolę na podstawie okazania legitymacji służbowej. Siedmiodniowy termin, który musiał zostać dochowany od momentu doręczenia upoważnienia do chwili wszczęcia kontroli, pozwalał przedsiębiorcom przygotować niezbędne dokumenty, które często mogą znajdować się w różnych miejscach aktywności przedsiębiorcy.

Od 1 marca br. takiej możliwości nie ma.​Sprawdzani podatnicy będą mogli natomiast w trakcie kontroli dokonać korekty deklaracji w terminie 14 dni od daty doręczenia upoważnienia do kontroli (dotychczas mieli na to zaledwie tydzień). Na mocy nowych przepisów, skorygowaną deklarację złożyć będzie można również po przeprowadzeniu i doręczeniu wyników kontroli. Jeżeli organ kontroli go nie uwzględni, zostanie ono przekształcone w postępowanie podatkowe, które zakończy się decyzją.​Jak widać, zmian jest sporo.

Z jednej strony zaistniała uzasadniona obawa, że mundurowa formacja będzie pukać do drzwi uczciwych przedsiębiorców, traktując ich z góry jak przestępców skarbowych. Z drugiej jednak strony, możliwość skorygowania deklaracji podatkowych, nawet w trakcie kontroli, daje możliwość naprawy błędów i omyłek podatników. Z całą pewnością reforma doprowadzi do uszczelnienia systemu skarbowego państwa.