5 pytań o zarząd sukcesyjny

Po śmierci przedsiębiorcy, przedsiębiorstwo będzie mogło dalej funkcjonować. A to za sprawą nowych regulacji prawnych, o których opowiada Tomasz Chmielewski, adwokat.

1. Jakie rozwiązania wprowadza ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej?
Ustawa wprowadza zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a także zasady kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem takiego przedsiębiorstwa. Ustawa ma niezwykle ważne znaczenie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które chcą mieć następców prawnych przedsiębiorstwa po swojej śmierci.

2. Kim jest zarządca sukcesyjny?
Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (musi więc mieć ukończone 18 lat). W zależności od sytuacji (ściśle określonej w ustawie) osoba może być wskazana na wypadek śmierci przez samego przedsiębiorcę, ustanowiona przez małżonka zmarłego przedsiębiorcy lub spadkobiercę, czy zapisobiercę windykacyjnego.

3. Jak długo po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny może prowadzić firmę?
Zarządca sukcesyjny może prowadzić przedsiębiorstwo przez dwa lata, a z ważnych powodów – za zgodą sądu – nawet do pięciu dalszych lat. Możliwe jest więc prowadzenie zarządu sukcesyjnego przez 7 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

4 Jak kształtuje się podział zysków między zarządcą sukcesyjnym a właścicielami przedsiębiorstwa w spadku?
Zarządcy przysługuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o zleceniu. Zysk przedsiębiorstwa jest dzielony pomiędzy tzw. właścicieli przedsiębiorstwa w spadku na koniec każdego roku od dnia ustanowienia zarządcy, wyjątkowo możliwe jest wypłacanie zaliczek na poczet wypłaty zysku. Właściciele uczestniczą w stratach przedsiębiorstwa. Podział zysku lub straty zależy od udziału właścicieli w przedsiębiorstwie w spadku.

5. Kiedy wchodzą w życie zapisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej?
Prawie wszystkie przepisy ustawy wchodzą w życie w dniu 25 listopada 2018 r., art. 30 wchodzi w życie 25 lutego 2019 r., a art. 122 wchodzi – 1 października 2018 r. Ustawa wprowadza także szereg zmian w innych przepisach, w tym zapewnia kontynuację umów, koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń.