REGULAMIN KONKURSU FOTOSPACER W BAŻANTOWIE

REGULAMIN KONKURSU
FOTOSPACER W BAŻANTOWIE
 

§1

1. Organizatorem  konkursu jest firma Millenium P.Płoskoń, K.Lasoń Spółka Jawna, ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w tym Regulaminie jest każda osoba fizyczna, która 10 września 2016 r. weźmie udział w “Fotospacerze w Bażantowie”. W przypadku osób niepełnoletnich, młodszych niż 16 lat wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

§2

1. Konkurs organizowany jest w celu promocji nowoczesnej architektury.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.09.2016 r. o godz. 9:00 i trwa do dnia 30.09.2016 r. do godz. 23:59.

§3
ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:
a. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia,
b. dokonać zgłoszenia do udziału w konkursie wysyłając maila zawierającego imię, nazwisko, wiek uczestnika i numer telefonu na adres: bartlomiej@wnukconsulting.pl,
c. po wpisaniu przez Organizatora na listę uczestników wziąć udział w “Fotospacerze w Bażantowie”,
d. prace należy zgłaszać wysyłając je w formacie NEF lub RAW na adres: piotr@wnukconsulting.pl za pośrednictwem serwisu www.wetransfer.com; opisując każdy plik zgodnie ze wzorem IMIĘ_NAZWISKO_KATEGORIA_NUMER,
e. każdą zgłoszoną pracę należy przypisać do jednej z kategorii: Fotografia kolorowa, Fotografia czarno-biała oraz Modelka i samochód.
f. dostarczyć do organizatora w dniu 10 września 2016  wypełnionej i podpisanej licencji wyłącznej dołączonej do niniejszego regulaminu.
2. Każdy uczestnik konkursu musi zgłosić do konkursu minimum 5 prac. Uczestnik może zgłosić prace do dowolnej liczby kategorii.
3. Zgłoszenie do konkursu nie może zawierać treści naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności numerów domów, numerów rejestracyjnych samochodów i wizerunku osób trzecich). Zgłoszenie nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, powszechnie uznawanych za naruszające dobre obyczaje.
4. Uczestnik, który zgłasza pracę, oświadcza, że jest jej autorem i nie narusza ona praw autorskich osób trzecich.
5. Zgłoszenia niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.
6. Uczestnik, który wysyła zgłoszenie na konkurs, jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie fotografii przez Organizatora konkursu na zasadach ujętych w umowie licencyjnej.

7. W przypadku, jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie odbędzie się “Fotospacer w Bażantowie”, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów ze względu na warunki pogodowe.

§4
NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodami w konkursie w kategoriach Fotografia kolorowa i Fotografia czarno-biała są nagrody pieniężne w wysokości 500 zł  każda. Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych zostanie przyznana w głosowaniu internautów. Nagrodami w konkursie w kategorii Samochód i modelka są nagrody rzeczowe.
2. Przyznana Uczestnikowi nagroda nie podlega wymianie.
3. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
4. Po zakończeniu konkursu, komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora dokona oceny zgłoszeń konkursowych. Komisja oceni w oparciu o subiektywne kryteria, które prace są najbardziej twórcze i zgodne z tematem konkursu. Komisja na podstawie tych kryteriów przyzna autorom wybranych prac nagrody. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli jej zdaniem żadne ze zgłoszeń nie będzie spełniać kryteriów.
5. Lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej www.magazynplace.pl do dn. 7.10.2016.

§5
AKCEPTACJA REGULAMINU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia tego Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora na potrzeby konkursu.
2. Akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, w tym przyznania i wydania nagród przez Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do danych go dotyczących oraz możliwości ich poprawiania.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursu. Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie, do publikacji imienia i nazwiska laureatów uprawnionych do odbioru nagrody, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa. W ramach konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego.


§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawa i obowiązki Uczestników konkursu wynikają z tego Regulaminu, a wszelkie inne ogłoszenia w przedmiocie konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia postanowień tego Regulaminu w czasie trwania konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

WZÓR UMOWY LICENCYJNEJ

UMOWA LICENCYJNA – NIEWYŁĄCZNA

Licencjodawca:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Licencjobiorca:

Millenium
P. Płoskoń, K. Lasoń Spółka Jawna
ul. Hierowskiego 2,
40-750 Katowice

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z niżej wymienionych utworów:

a) Fotografie Osiedla Bażantowo w Katowicach wykonane podczas „Fotospaceru w Bażantowie” 10 września 2016 roku. Dostarczone do dnia 20.09.2016 roku w formie plików elektronicznych RAW lub NEF.

§ 2
Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy licencyjnej oraz, że korzystanie z utworów wymienionych w par. 1 w zakresie określonym umową nie narusza praw autorskich twórców utworów. Niniejsza licencja nie stanowi przeniesienia majątkowych praw autorskich.

§ 3
Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez Licencjobiorcę.

§ 4
1. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z utworów bez ograniczeń terytorialnych.
2. Licencja obejmuje korzystanie z utworów w ramach prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności zawodowej, gospodarczej i artystycznej, w szczególności w drukowanych, telewizyjnych i cyfrowych materiałach reklamowych i kanałach komunikacji Licencjobiorcy, Millenium Inwestycje Sp. z o.o oraz w kanałach komunikacji Porsche Inter Auto Polska w mediach społecznościowych (dotyczy wyłącznie kategorii Modelka i samochód).

3. Licencjobiorca uprawniony jest do modyfikowania utworów będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5
Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z utworów w sposób nie naruszający przepisów prawa.

§ 6
1. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji oraz dalszej dystrybucji, sprzedaży lub wynajmu utworów.

§ 7
Wynagrodzeniem za udzielenie licencji jest możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach fotograficznych, które odbędą się 10.09.2016 roku podczas „Fotospaceru w Bażantowie” oraz możliwość ubiegania się o otrzymanie nagród finansowych i rzeczowych, o których mówi regulamin konkursu „Fotospacer w Bażantowie”.

§ 8
Licencja udzielana jest na czas niekreślony.

§ 9
Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Millenium  P. Płoskoń, K. Lasoń Sp. jaw.

§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz